• Tạ Thanh Hương
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu phó
  • 02553717913
  • huongtathcstranphu@gmail.com
  • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
Trần Lê Hòa Lâm
  • Trần Lê Hòa Lâm
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu Phó
  • 02553710996
  • lamtp84@gmail.com